Valberedning

Aktieägarna i Stendörren Fastigheter har genom beslut på bolagsstämma den 23 maj 2017 beslutat om följande principer för utseende av valberedning.
 
Inför varje årsstämma ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och representanter för de per den 31 augusti direkt föregående år till röstetalet tre största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Om en eller flera av dessa tre aktieägare väljer att avstå ifrån att utse representant till valberedningen, skall ledamot utses av den eller de största aktieägaren(na) på tur. Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.
 
Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara styrelsens ordförande eller en ledamot av styrelsen.
 
Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före aktuell årsstämman, ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna.
 
Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.
 
Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning för årsstämmor ska offentliggöras senast sex månader före stämman.
Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.
 
Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.
 
Mandattiden för valberedningen avslutas när den därpå följande valberedningen har offentliggjorts.
 

Förslag till valberedning

Aktieägare som önskar skicka förslag till valberedningen inför årsstämma 2018 kan vända sig till valberedningen via e-post eller brev senast den 9 mars 2018. Vänligen märk ditt e-postmeddelande eller brev med ”Valberedningen”.

 

Stendörren Fastigheter AB (publ)
Strandvägen 5A
114 51 Stockholm

info@stendorren.se