Seth Lieberman
Helena Levander
Knut Pousette
Hans Runesten
Andreas Philipson
Jenny Wärmé
Carl Mörk
Styrelse

Seth LiebermanStyrelseordförande i Stendörren Fastigheter AB sedan 2014.

 

Född 1961.

Utbildning: B.A. in Economics från Tufts University, USA.

 

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Kvalitena AB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Svenskt Industriflyg AB. Seth är också strategi- och investeringsansvarig för Milanobaserade Advanced Capital’s Real Estate Fund of Funds. Vidare är Seth rådgivare till EQT Real Estate LP’s investeringskommitté.

 

Arbetslivserfarenhet: Seth har 33 års internationell erfarenhet från fastighetsbranschen, bland annat i USA och Europa. Seth har även bred erfarenhet av affärsutveckling och finansiering från ett stort antal branscher. Tidigare anställningar inkluderar ledande positioner på UBS Investment Bank, Hypo Real Estate, Lehman Brothers International, Credit Suisse och GE Capital. Seth har varit aktivt involverad i Urban Land Institute Europe – interim CEO 2015 och medlem av ”European Executive Committee” repektive ”Global Audit Committee”.

 

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter men inte till större aktieägare.

Innehav i Stendörren Fastigheter: 564 614 B-aktier.

Helena LevanderFödd: 1957

 

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

 

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Nordic Investor Services AB och styrelseledamot i Recipharm AB, Medivir AB och Concordia Maritime AB.

 

Arbetslivserfarenhet: Flerårig erfarenhet från olika operativa roller inom finans- och aktiemarknad, samt styrelseerfarenhet från flera börsnoterade bolag och finansbolag. Grundare av Nordic Investor Services AB. Tidigare även verksam inom Netonet AB, Odin Förvaltning, Nordea Asset Management och SEB Asset Management.

 

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter och till större aktieägare.

Innehav i Stendörren Fastigheter: Inget innehav

Knut PousetteStyrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB sedan 2014.

 

Född 1972.
Utbildning: Civilekonom från Lunds universitet.

 

Övriga nuvarande befattningar: Verkställande direktör i Kvalitena AB sedan 2003, styrelseordförande i A Group Of Retail Assets Sweden AB sedan 2016 och styrelseledamot i D. Carnegie & Co AB (publ) sedan 2013.

 

Arbetslivserfarenhet: Knut har bred erfarenhet från fastighets- och finansbranschen. Sedan 2003 har Knut varit verkställande direktör i Kvalitenakoncernen. Tidigare var Knut managementkonsult inom corporate finance och transaktioner på Klaraberg Business Advisors. Knut har också erfarenhet av fastighetsförvaltning internationellt, framförallt i Tyskland.

 

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter men inte till större aktieägare.
Innehav i Stendörren Fastigheter: 587 949 B-aktier.

 

Hans RunestenStyrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB sedan 2014.

 

Född 1956.
Utbildning: Civilekonom från Stockholms universitet.

 

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Axxonen Properties AB och i Effnetplattformen AB. Styrelseledamot i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

 

Arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande i HCS Holding 2010–2014. Styrelseledamot i tidigare moderbolag till Effnet AB 2002–2011. Medgrundare av AB Sagax 2004 och ledamot av dess styrelse 2004–2007. Koncernchef i Effnet- och Factumkoncernerna 2003–2009. Hans har en bred internationell erfarenhet från finansbranschen och har också arbetat inom EU-kommissionen i Bryssel. Tidigare var Hans verksam inom EuroNordic Group och Mellon Bank, i London och i USA där han innehaft ett flertal chefsposter på olika nivåer. Dessförinnan arbetade Hans på Deutsche Bank i Tyskland.

 

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter och till större aktieägare.

 

Innehav i Stendörren Fastigheter: Hans Runesten äger direkt och som förmånstagare till kapitalförsäkringar 188 240 B-aktier.

Andreas PhilipsonStyrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB sedan 2016.

 

Född 1958.
Utbildning: Civilingenjör, väg och vatten, Chalmers Tekniska Högskola.

 

Övriga nuvarande befattningar: Andreas är även VD och styrelseledamot i TAM Group AB samt styrelseledamot i Besqab AB, Veg Tech AB och i dotterbolag inom TAM Group.

 

Arbetslivserfarenhet: Andreas har 30 års erfarenhet av ledande befattningar i bygg och fastighetsbranschen. Han har tidigare bland annat varit VD och styrelsemedlem i Catena AB, VD för Temaplan AB samt Fastighetsdirektör på Näckebro AB. Andreas har under sin karriär deltagit i flera stora projekt med internationella fastighetsinvesterare som framgångsrikt valt att göra fastighetsinvesteringar i Sverige.

 

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter och till större aktieägare.
Innehav i Stendörren Fastigheter: 2000 B-aktier

Jenny WärméStyrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB sedan 2016.

 

Född 1978.
Utbildning: Jur kand, Stockholms universitet.

 

Övriga nuvarande befattningar: Bolagsjurist på D. Carnegie & Co AB (publ) sedan 2014.

 

Arbetslivserfarenhet: Tingsnotarie vid Norrtälje tingsrätt 2004-2005, biträdande jurist och senare advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå 2006-2014.

 

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter och till större aktieägare.
Innehav i Stendörren Fastigheter: Inget innehav.

Carl MörkStyrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB sedan 2016.

 

Född 1969.
Utbildning: Civilingenjör från KTH och MSc i fastighetsfinansiering från London School of Economics.

 

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande och verksam i Altira AB. Styrelseledamot i Vrenen Fastigheter. Styrelseordförande i Ankarhagen AB.

 

Arbetslivserfarenhet: Mer än 25 års erfarenhet av fastighetstransaktioner och fastighetsförvaltning i Sverige och i Europa. Tidigare verksam inom bl.a. Securum, som analytiker på Parkes & Co och som ansvarig för nordisk Asset Management på Doughty Hanson & Co. Grundade Altira 2003.

 

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter men inte till större aktieägare. Altira AB, ett till Carl Mörk närstående bolag, äger 500 000 A-aktier och 2 000 000 B-aktier.

 

Innehav i Stendörren Fastigheter: 100 000 B-Aktier.

 StyrelseEnligt bolagsordningen ska Stendörren Fastigheters styrelse bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Vid årsstämman 2016 valdes sju ordinarie styrelseledamöter. Ingen representant för koncernledningen ingår i styrelsen och inga arbetstagarrepresentanter har utsetts till styrelsen.