INCITAMENTSPROGRAM

INCITAMENTSPROGRAM 2017

 
Stendörren Fastigheter AB:s årsstämma den 23 maj 2017 beslutade om antagande av långsiktigt incitamentsprogram, innefattande emission av teckningsoptioner.
 
Stämman beslutade att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emitterar högst 550 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 550 000 nya aktier av aktieslaget stam B på villkor enligt nedan. Teckningsberättigade är bolagets anställda som beroende på befattning erbjuds olika antal teckningsoptioner. Teckning av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med den 1 juni 2017 till och med den 14 juni 2017. Styrelsen ska äga rätt att besluta om förlängning av teckningsperioden. Deltagarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmetod. Värderingen kommer att utföras av oberoende värderare. Tilldelade teckningsoptioner ska betalas kontant genom insättning på ett av bolaget anvisat konto senast den 14 juni 2017. Styrelsen ska äga rätt att besluta om senareläggning av betaldagen.
 
Innehavare av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 1 maj 2020 till och med den 31 maj 2020 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie av aktieslaget stam B i bolaget för en teckningskurs som motsvarar 125 % av genomsnittet av aktiens volymvägda senaste betalkurs under perioden från och med den 9 maj 2017 till och med den 22 maj 2017, dock med förbehåll för den ändring av teckningskursen som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av ändringar i aktiekapitalet etc.
 
Syftet med det beslutade incitamentsprogrammet är stimulera ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda, vilket kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget.
 
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 330 000 kronor genom utgivande av 550 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,6 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av förändringar i aktiekapitalet etc. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka två (2) procent av totalt antal utelöpande aktier och cirka en (1) procent av totalt antal röster i bolaget.

INCITAMENTSPROGRAM 2014-2016

 
Vid extra bolagsstämma den 5 november 2014 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att införa ett personaloptionsprogram. Syftet med personaloptionsprogrammet är att premiera ett långsiktigt engagemang hos koncernens personal, att tillse att bolagets långsiktiga värdetillväxt återspeglas i personalens ersättning och att i övrigt öka intressegemenskapen mellan koncernens personal och dess aktieägare.

 

Personaloptionsprogrammet omfattar samtliga anställda i Koncernen samt på hel- eller deltid inhyrd personal vid tidpunkten för offentliggörande av bolagets bokslutskommuniké. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen i samband med offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké, första gången avseende räkenskapsåret 2014 och sista gången avseende räkenskapsåret 2016. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt och kan utnyttjas av innehavaren från och med den 1 mars 2018 till och med den 30 april 2018.