Bolagsstämma

Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

 

Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Handlingar

Handlingar inför kommande stämmor kommer att fortlöpande presenteras här.

 

 


BOLAGSSTÄMMA PRESSMEDDELANDEN KALLELSE FULLMAKTSFORMULÄR STÄMMOKOMMUNIKÉ STÄMMOPROTOKOLL ÖVRIGT
Årstämma 18 maj 2016

Pressmeddelande

Årsstämma 22 maj 2015

Pressmeddelande

Extra bolagsstämma 2 juli 2015

Pressmeddelande

Kallelse och övriga handlingar inför extra bolagstämma 5 november 2014

Pressmeddelande