Bolagsstyrning

Stendörren Fastigheter är ett publikt svenskt aktiebolag som är noterat på Nasdaq Frist North Premier. Bolagsstyrningen i Stendörren Fastigheter baseras bland annat på aktiebolagslagen, First North, Nasdaq Stockholms regelverk (First North Nordic – Rulebook), Nasdaq Stockholms regelverk rörande noterade skuldebrev och internt fastställda regler och riktlinjer, såsom bolagsordningen och styrelsens arbetsordning.

Bolaget avser att ansöka om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista när det formella kravet på tre års finansiell historik är uppfyllt. Bolaget tillämpar redan idag majoriteten av de regler som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.