Bolagsstyrning

Stendörren Fastigheter är ett publikt svenskt aktiebolag som är noterat på Nasdaq Frist North Premier. Bolagets styrning grundar sig bl.a. på gällande lagstiftning, First North Premiers regelverk, bolagsordningen och interna styrdokument såsom affärsplan, policyer och attestordning. Bolaget tillämpar redan idag majoriteten av de regler som följer av svensk kod för bolagsstyrning.