Bolagsstyrning

Stendörren Fastigheter AB är ett publikt svenskt aktiebolag vars B-aktier sedan 10 april 2018 är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Bolagsstyrningen i Stendörren Fastigheter grundar sig på gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning och andra externa styrdokument och rekommendationer samt internt fastställda regler och riktlinjer, såsom bolagsordningen och styrelsens arbetsordning.